போஜ்புரி

ச. சுப்பாராவ்-வின் “கிளியும் அதன் தாத்தாவும்” – நூலறிமுகம்

நம் இந்தியாவில் உள்ள மாநிலமான உத்திபிரதேசக் கிராமங்களிலில் பேசப்படும் மொழியே மைதிலி. இக்கதைகள் சில மௌரியர் காலத்தவை, சில பிரிட்டிஷ் காலத்தவை. காலம் காலமாக மைதிலி மொழியிலும்…

Read More