போல்ஷ்விக்

அத்தியாயம் 9 : பெண்: அன்றும், இன்றும் – நர்மதா தேவி

கண்ணியமான வாழ்வு வெறுங்கனவு ஒரு கிராமத்தின் கதை கிராமத்தில் விவசாய வேலையும், கைவினை வேலையும் செய்யும் ஒரு குடும்பம். நான்கு பேர் இருக்கிற குடும்பம் எனக் கொள்வோம்.…

Read More