சிறுகதை : மச்சக் குப்பனும் பிசாசுகளும் – கே.என்.சுவாமிநாதன்

மச்சக் குப்பனும் பிசாசுகளும் ஒரு கிராமத்தில் குப்பன், சுப்பன் என்று இரு தெருக்கூத்துக் கலைஞர்கள் இருந்தார்கள். குப்பன் நன்றாக நடனம் ஆடுவான். சுப்பனுக்கு அவ்வளவாக நடனம் ஆடத்…

Read More