சிந்தன் சுற்றுச்சூழல் ஆய்வு குழு எழுதிய “மனித குலத்தை அச்சுறுத்தும் பிளாஸ்டிக்” – நூலறிமுகம்

“பிளாஸ்டிக் ஒழிப்பிற்கான மூன்று மந்திரங்கள்” பிளாஸ்டிக் என்று சொன்னாலே பிளாஸ்டிக் பைகள் பற்றிய நம் சிந்தனைகள் செல்கிறது. மக்கிப் போகாததாலும் அனைத்து இடங்களிலும் நிறைந்து பெரும் சுகாதார…

Read More