மருத்துவர் த.அறம் எழுதிய  “நூற்றாண்டு கண்ட ஆளுமைகள்” – நூலறிமுகம்

“வினையின் நீங்கி விளங்கிய அறிவின் முனைவன் கண்டது முதல்நூல் ஆகும்.” என்பது தொல்காப்பிய மரபியல்,91-வது சூத்திரம். “அறிவிலே சிறந்த சான்றோரால் ஆராய்ந்து எழுதப்படுவது முதல் நூலாகும்” என்பது…

Read More