ஆயிரம் புத்தகங்கள், ஆயிரம் எழுத்தாளர்கள்: நூலறிமுகம் -மாசேதுங் கவிதைகள் – நா.வே.அருள்

சிவந்த சீனத்திலிருந்து மலர்ந்த வெள்ளைப் பூக்கள் உலகைப் புரட்டிப் போடும் அரசியல் சித்தாந்தத்தை உருவாக்கியதில் இன்றளவும் ஜெர்மானியத் தாடிக்காரன் மார்க்சுக்குத் தனியிடம் உண்டு. ரஷ்யாவில் அந்த மண்ணுக்கு…

Read More