மாதவையா

நூல் அறிமுகம்: தமிழகத்தில் சமூக சீர்திருத்தம் இருநூற்றாண்டு வரலாறு- செ. தமிழ்ராஜ்

21ஆம் நூற்றாண்டிலும் நாங்குநேரியில் சாதிய வெறிபிடித்து அரிவாளை தூக்கி அலையும் மாணவர்களை கண்டு சமூகம் அதிர்ந்து போயிருக்கின்ற இவ்வேளையில் 19 ஆம் 20 ஆம் நூற்றாண்டுகள் எந்தளவு…

Read More