கவிஞர் சுமதியின் “சரசக்காற்று”

எனக்கு கவிதைகள் எழுதவும், படிக்கவும் ஆர்வம் அதிகம் இருப்பதால் கவிதை நூல்கள் விரைவில் படித்து என்னால் உணர முடியும் என்பதால் விமர்சனமும் விரைந்து பகிருகிறேன். சகோதரி சுமதி…

Read More