மாயூரம் வேதநாயகம் பிள்ளை எழுதிய “பிரதாப முதலியார் சரித்திரம்” நூலறிமுகம்

செய்யுளையே பிரதான இலக்கிய வகையாகக் கொண்டிருந்த தமிழிற்கு உரை நடையிலிருந்த புனைகதை இலக்கிய வகை இந்நூலுடனேயே அறிமுகமானது. பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் வெளிவந்த இந்நூல் அக்கால குடும்ப உறவுகளைப்…

Read More