மிசோரி

தொடர்: 5 : வீழ்ந்த வெள்ளை நம்பிக்கை – அ.பாக்கியம்

வெள்ளை இனத்தின் மேன்மையை நிரூபிக்கவும், ஜாக் ஜான்சனை தோற்கடிக்கவும் மாபெரும் வெள்ளை நம்பிக்கை நீங்கள் ஒருவர் மட்டும்தான் என்று ஜேம்ஸ் ஜே ஜெப்ரிசை ஏற்றுக் கொள்ள வைத்தனர்.…

Read More