மீசை

கவிதை: யாரய்யா நீ – கவிஞர் காமராசு

உன் வழியை, உன்னை பின்பற்றுபவர் தெளிவு பெற்று விட்டனர்! நீ சமூக ஆசான் ஞானத் தந்தை! நீ தவறி பிறந்த இடம்தான் இன்னும் தடுமாறிக்கிடக்கிறது ஞான குருவே!…

Read More