மீன்கொத்தி

கவிதை: குளம் –  ச.சக்தி

கூடடையும் மீன்கொத்தி குஞ்சுகளின் அலகில் நெளியும் மீனின் ‌உயிர் வற்றிய குளம் வேடிக்கை பார்க்கும் பறவையின் கண்களில் கானல் நீர் , மண் சுவரில் குழந்தை வரைந்த…

Read More