முனைவர் என்.மாதவன் எழுதிய “அறிவியல் ஸ்கோப்” நூல் அறிமுகம்

முனைவர் என்.மாதவன் அவர்கள் எழுதிய அறிவியல் ஸ்கோப் என்ற அறிவியல் நூல் சுமார் 25க்கும் மேற்பட்ட விஞ்ஞானிகள் குறித்துப் பேசுகிறது. மறுமலர்ச்சி காலத்திய கலிலியோ முதல் மரபியலியன்…

Read More