முனைவர் சு.பலராமன்

நூல் அறிமுகம்: உயரப் பறந்த இந்தியக் குருவி சாலிம் அலி – முனைவர் சு.பலராமன்

உயரப் பறந்த இந்தியக் குருவி சாலிம் அலி என்னும் தலைப்பில் சூழலியலாளர் ஆதி வள்ளியப்பன் எழுதிய சிறார் நூல். இந்நூலை, புக் பார் சில்ரன் மற்றும் ஓங்கில்…

Read More

நூல் அறிமுகம் : பல்வங்கர் பலூ – முனைவர் சு.பலராமன்

இ.பா.சிந்தன் எழுதிய பல்வங்கர் பலூ எனும் நூல் தொன்னூற்று ஆறு பக்கங்களுடன் 2023ஆம் ஆண்டு ஓங்கில் கூட்டம் மற்றும் பாரதி புத்தகாலயம் இணைந்து வெளியிட்டுள்ளது. எழுத்தாளர் இ.பா.சிந்தன்…

Read More

நூல் அறிமுகம் : லூசி  – முனைவர் சு.பலராமன்

நூல் அறிமுகம் : சி.ராமலிங்கம் எழுதிய லூசி உலகைக் குலுக்கிய பரிணாமத் தத்துவம் சி.ராமலிங்கம் எழுதிய லூசி உலகைக் குலுக்கிய பரிணாமத் தத்துவம் என்னும் அபுனைவு பிரதி…

Read More

நூல் அறிமுகம்: ஆழ்கடல் -முனைவர் சு.பலராமன்

ஆழ்கடலுக்குள் பயணம் : நாராயணி சுப்ரமணியன் எழுதிய ’ஆழ்கடல்’ சூழலும் வாழிடங்களும் – நூல் அறிமுகம் கடல்சார் உயிரின ஆராய்ச்சியாளராக உள்ள முனைவர் நாராயணி சுப்ரமணியன் ஆழ்கடல்…

Read More

நூல் அறிமுகம்: நிலவுக்குள் பயணம் -முனைவர் சு.பலராமன்

முதுநிலை அறிவியல் விஞ்ஞானியாக உள்ள த.வி.வெங்கடேஸ்வரன் அறிவியல் சார்ந்த செய்திகளை, ஆராய்ச்சிகளைத் தொடர்ந்து படைப்புகளாகப் பதிவு செய்து வருகிறார். அதில் ஒன்று ’நிலவுக்குள் பயணம்’ என்னும் அபுனைவு…

Read More