“ஐம்பொறி ஆட்சிகொள்” கவிதை – முனைவர் போ. அனு

ஒருமையுள் ஆமைபோல் ஐந்தடக்கல் அடக்கி ஆளும் ஐம்பொறி வாழ்வு ஏழேழு பிறவிக்கும் குன்றா நலமாகும் பிராணனை நாம் அறிய உள்ளடக்கிய ஐம்பூதங்களை அறிவோம் அகமும் புறமும் நன்றென…

Read More