ம்

ஜீவலதாவின் கவிதைகள்

‘ ம் ‘ ம்… அடுக்கடுக்கான ஆணையின் பிறப்பில் சிக்கித் தவிக்கும் மனக் கூப்பாட்டின் வெளித்தோன்றல் வார்த்தைப் போரின் தேடு பொருளில் சமாதானத் தூது காதலில் மகிழ்ந்துணரும்…

Read More