ஆயிரம் புத்தகங்கள், ஆயிரம் எழுத்தாளர்கள்: நூலறிமுகம் – “யூதர்கள் [ வரலாறும் வாழ்க்கையும்] ” – பவன்குமார்

ஒரு இனம் வரலாறு முழுவது விரட்டப்பட்டு கொண்டே இருந்தது என்றால் அது யூத இனம் தான். இவர்கள் தான் இன்று உலகில் மிகப் பெரிய மதங்களாக இருக்கும்…

Read More