ஆயிரம் புத்தகம், ஆயிரம் எழுத்தாளர்: நூலறிமுகம் – தலைமைப் பண்புகள் – ரவி செல்வராஜ்

தலைமைப் பண்புகள் என்னும் இந்நூலில், ஒரு அமைப்பில் அல்லது குழுவில் அல்லது நிறுவனத்தில் அல்லது கட்சியில் அல்லது பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளில் எனப் பல்வேறு தலைமைப் பொறுப்புகளில்…

Read More