இராஜேஷ் சங்கரப்பிள்ளை கவிதை

எப்போதும் மனிதர்கள் ….. பார்த்த பிறகு தான், சிரிப்பார்கள். அவர்கள் எப்போது பார்க்காமல் சிரிப்பார்கள் என யோசித்துக் கொண்டிருக்கின்றேன். சரி…. நீங்கள் கண்டவுடன் கேட்டவுடன் பார்த்தவுடன் ‘சிரிப்பீர்களா….?’…

Read More