கவிதை : வற்றா….. கண்ணீர் –  கவிஞர் பாங்கைத் தமிழன்

தீரா தொல்லைதான் எங்கேயும் எல்லையென்றாலே! வீட்டுக்கு வீடு நிலத்திற்கு நிலம் ஊருக்கு ஊர் இப்படியாக…. எல்லைகள் என்றாலே தொல்லைதான்! அவரவர் எல்லைகளை உணர்பவருக்கு இல்லை…. எப்போதும் தொல்லை!…

Read More