எழுத்தாளர் பெ.மகேந்திரன் எழுதிய “வெள்ளாமை” நூல் அறிமுகம்

கரிசல் மண்ணின் கறுப்பு நிறத்திற்கு ஒரு காரணம் இருக்கிறது என்று முன்னுரையில் அதற்கான காரணம் சொல்லும் ஆசிரியர் புதினத்தின் முதல் பக்கத்தில் ஆரம்பித்து அதன் கடைசிப் பக்கம்…

Read More