அத்தியாயம் : 10 பாப்பா கரு.. கருவாக உருவாகி.. 19 வாரங்களில்- பேரா.சோ.மோகனா

பாப்பாக்கரு ..கருவாக உருவான 19 வாரத்தில் பாப்பாக்கரு 19 வாரத்தில் எப்படி இருக்கும் தெரியுமா உங்கள் குட்டி பாப்பா இப்போது ஒரு மாங்காயின் அளவில் இருக்கிறார் அல்லது…

Read More