33week

அத்தியாயம் : 24 பாப்பா கரு.. கருவாக உருவாகி.. 33 வாரங்களில்

என்ன மாயம் செய்தனையோ.. சின்ன சினை முட்டை ..இப்போது உருவம் எனைப்போல..! 33 வார கருக்காலத்தில் என்ன நிகழ்கிறது. ? இப்போது உங்களின் குழந்தை அல்லது பாப்பாக்கரு,…

Read More