வில்ஹெல்ம் லீப்னெஹ்ட் எழுதிய “சிலந்தியும் ஈயும்” நூல் அறிமுகம்

நான் முதன் முதலில் மார்க்சியம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அல்லது வர்க்கங்கள் என்றால் என்ன? கம்யூனிஸ்ட் கட்சி என்றால் என்ன? (போல்ஷ்விக், மென்ஷ்விக், பூர்ஷ்வாக்கள் என்று பல தோழர்கள்…

Read More

இ.எம்.எஸ் .நம்பூதிரிபாட் எழுதிய “காரல் மார்க்ஸ் (புது யுகத்தின் வழிகாட்டி)” நூல் அறிமுகம்

மார்க்சை ஏன் நாம் வாசிக்க வேண்டும் என்ற ஒவ்வொரு மனிதனின் கேள்விக்கும் விடை அளிக்கிற எளிமையான புத்தகம் தான் ‘காரல்மார்க்ஸ்-புதுயுகத்தின் வழிகாட்டி’ எழுதியவர் இ.எம்.எஸ். மூலதனம் குழுவில்…

Read More