பேசும் புத்தகம் | ஏ.எஸ்.ராகவன் சிறுகதை *பெரிய மனுஷனாம் பெரிய மனுஷன்* | வாசித்தவர்: ஆர்.நாராயணன் (Ss 102)

பேசும் புத்தகம் | ஏ.எஸ்.ராகவன் சிறுகதை *பெரிய மனுஷனாம் பெரிய மனுஷன்* | வாசித்தவர்: ஆர்.நாராயணன் (Ss 102)

சிறுகதையின் பெயர்: பெரிய மனுஷனாம் பெரிய மனுஷன் புத்தகம் : ஏ.எஸ்.ராகவன் சிறுகதை ஆசிரியர் : ஏ.எஸ்.ராகவன் வாசித்தவர்: ஆர்.நாராயணன் (Ss 102)   [poll id="189"]   இந்த சிறுகதை, பேசும் புத்தகம் வாசிப்பு போட்டிக்காக அனுப்பபட்டது. மறக்காமல் தங்கள்…