கொடிப் பயணம் கவிதை – நா.வே.அருள்

அன்று… ஒவ்வொரு வீட்டுக்குள்ளும் சுதந்திரம் இருக்க தெருவில் பறந்தது தேசியக் கொடி இன்று… ஒவ்வொரு வீட்டுக்குள்ளும் கொடிகள் பறக்க. தெருவில் நசுங்கும் வாங்கிய சுதந்திரம். நாங்கள் விடுதலையின்…

Read More