மார்க்ஸ், ஆசியபாணி உற்பத்தி முறைபாடு மற்றும் இந்திய வரலாறு – ஈ.எம்.எஸ்.நம்பூதிரிபாட் (தமிழில்: எஸ்.நாராயணன்)

முதலாளித்துவத்திற்கு முந்தைய பொருளாதார அமைப்புகள் (Pre Capitalist Economic Formations) என்ற மார்க்சின் குறிப்புகளின் தொகுப்பு நூல் புகழ் பெற்ற மார்க்சிய வரலாற்று அறிஞர் எரிக் ஹோப்ஸ்பாவ்ம்…

Read More