ஜேன் ஹிர்ஸ்ஃபீல்ட் கவிதையிலிருந்து ஜென்னுக்கு – சா. தேவதாஸ்

பறவைகள் மறைந்து போயுள்ளன வானில் இறுதி மேகம் கரைகின்றது இப்போது. சேர்ந்து அமர்ந்திருக்கிறோம் மலையும் நானும், மலை மட்டும் தங்கியிருக்கும் மட்டும்

Read More