கல்வி சிந்தனையாளர்- 8 : ஆஸ்ட்ரிட் லின்ட்கிரன் – இரா. கோமதி

ஆஸ்ட்ரிட் லின்ட்கிரன் கல்வியாளர்கள் வரிசையில் சிறார் எழுத்தாளரான ஆஸ்ட்ரிட் லின்ட்கிரன் சேர்க்காமல் செல்ல முடியவில்லை. ஸ்காண்டிநேவிய நாடுகள் என்று அழைக்கப்படுகின்ற நாடுகளில் ஒன்றான ஸ்வீடன் நாட்டைச் சார்ந்த…

Read More