நூல் அறிமுகம்: அதிகாலையின் அமைதியில்… மதிப்புரை ச. வீரமணி

இருபதாம் நூற்றாண்டின் ஈடிணையற்ற புரட்சி எனில் அது அக்டோபர் புரட்சியேயாகும். அக்டோபர் புரட்சி நடந்ததற்கு முன்பும், நடந்ததற்குப் பின்பு அதனைத் தங்கள் உயிருக்கும் மேலாக பாதுகாத்திடும் நடவடிக்கைகளிலும்…

Read More