நூல் அறிமுகம்: வரத. இராஜமாணிக்கத்தின் அதிதி நாவல் – ச. சுப்பராவ்

அதிதி – வீட்டைத் துறத்தல் எளிதல்ல.. தமிழ் புனைவுலகில் திடீர்திடீரென ஏதாவது ஒரு நல்ல நாவல் சத்தமில்லாமல் வந்து விடுகிறது. கண்கொத்திப் பாம்பாய் கவனித்து அதை லபக்கென்று…

Read More