புத்தக முன்னோட்டம்: நிர்வாணி முகப்பட்டையும், ஒரு கவிதையும் – ஆத்மாஜீவ்

கவிஞர் ஆத்மாஜீவ் அவர்கள் எழுதியுள்ள நிர்வாணி என்னும் கவிதை தொகுப்பில் இருந்து ஒரு கவிதை. இன்றைய விடியல் கண்விழித்தபோது சிரித்தே விட்டேன் எல்லா கிரகங்களும் மேல்சுவற்றில் ஒட்டிக்…

Read More