அணுக்கரு பிளவை சாத்தியப்படுத்திய பெண் இயற்பியலாளர் லைஸ் மைட்னர்…!

அன்பின் நண்பர்களே.. அணுவைப் பிளக்க முடியாது என டால்டன் சொன்னார். இது டால்டனின் அணுக்கொள்கை என்று அழைக்கப்பட்டது. பின்னர் 1945ல் அனுவைப்பிளக்க முடியும் என்று கண்டுபிடித்தனர். இது…

Read More