உலகைப் புரட்டிப்போட்ட கணித மேதை அடா லவ்லேஸ்

உங்களில் யாராவது அடா லவ்லேஸ் என்ற பெயரைக் கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்களா? இரண்டு நூற்றாண்டுகளுக்கு முன் பிறந்த ஆங்கிலேய கணிதப் பேரரசி அவர். கணினிக்கு வரைபடம் அமைத்தவர்! பிறவியிலேயே கற்பனைத்திறன்…

Read More