நூல் அறிமுகம்: எழுத்தாளர் சாத்திரியின் “ஆயுத எழுத்து” – கருப்பு அன்பரசன்

இனவாதிக்கத்தால் தொடர்ந்து அச்சுறுத்தப்பட்டும்.. மிரட்டப்பட்டும்.. கொலையாக்கப்பட்டும்.. எரியூட்டப்பட்டும்.. காரணமேதுமறியாமல் அப்பாவித் தமிழர்கள் யாழ் நிலத்தின் பேருந்துகளில் இருந்து தலைவேறு முண்டம் வேறாக குண்டுகளின் வெடிப்பதில் தூக்கியெறிபப்பட்டு கருகிக்…

Read More