தொடர் 2: பாடல் என்பது புனைப்பெயர் – கவிஞர் ஏகாதசி

கல்லூரி விழாவிற்கு வீட்டில் உள்ளவர்களையெல்லாம் அழைத்துப் பார்த்தாள் தங்கச்சி. அவரவருக்கு ஒரு வேலையிருந்ததால் யாரும் வர ஒத்துக்கொள்ளவில்லை. வீட்டிலிருந்து விழாவிற்கு யாரையாவது கூட்டிவரவேண்டும் என்பது கல்லூரியின் வேண்டுகோள்.…

Read More