நூல் அறிமுகம்: எகிஜாமம் | துரை ஜெய்சங்கர் – அழகிய பெரியவன்

கதை சொல்லும் கவிதை நம் தாய்மொழியின் சிகரக் கவிதையெனில் அது சங்கக் கவிதையே. தொல்குடிகளின் தூயதும், உயிர் பரிமளிப்பதுமான வாழ்வனுபவங்கள் மற்றும் எண்ணங்களினூடே அக்கவிதைகள் உருவெடுத்து ள்ளன.…

Read More