வ.உ.சி.யும் திருக்குறளும் கட்டுரை – ஆ. சிவசுப்பிரமணியன்

ஆ. சிவசுப்பிரமணியன் [email protected] தமிழர்களெல்லோரும் வள்ளுவர் குறளை உரையுடன் அறிந்து பாராயணம் செய்தல் வேண்டும். 1330 குறளையும் பொருளுடன் உணர்ந்திலாத தமிழர் முற்றத்துறந்த முனிவரேயாயினும் என்னைப் பெற்றெடுத்த…

Read More