அத்தியாயம் : 4 பாப்பா கரு.. கருவாக உருவாகி.. 1௦ மற்றும் 11 வாரங்களில்- பேரா.சோ.மோகனா

பாப்பா கருவின் 1௦ வது வாரம் தாயின் கருக்காலத்தின் 10 வது வாரத்தில், ஒரு கரு தன்னை அடையாளம் காணக்கூடிய மனிதனாக மாறத் தொடங்குகிறது மற்றும் பிறக்கும்…

Read More