கவிதை: ஆண் மிகம் -ச.லிங்கராசு

‘ஆண்’மிகம் மதிக்குள் இது புகுந்து எப்படி எல்லாம் மானுடத்தை ஆட்டு விக்கிறது? நம்பிக்கை என்று ஒன்றுதான் இங்கு இத்தனையையும் இயக்கி இல்லாத தொன்றை இருக்கும் என்கிறது. பக்தி…

Read More