நூல் அறிமுகம்: உயரப் பறந்த இந்தியக் குருவி சாலிம் அலி – முனைவர் சு.பலராமன்

உயரப் பறந்த இந்தியக் குருவி சாலிம் அலி என்னும் தலைப்பில் சூழலியலாளர் ஆதி வள்ளியப்பன் எழுதிய சிறார் நூல். இந்நூலை, புக் பார் சில்ரன் மற்றும் ஓங்கில்…

Read More