சீடர்கள் கட்டுரை – பேரா. எ.பாவலன்

சீடர்கள் (COMRADES) ஒவ்வொரு சமயமும் மக்கள் நலனில் அக்கறை கொண்டே தோற்றம் பெற்றது. அவ்வந்த சமயத்தின் கொள்கைக் கோட்பாடுகளை மக்களிடம் எடுத்து சொல்லி மக்களை நல்வழிப்படுத்துவது சமயத்தின்…

Read More