உலகப் பெருங்கடல் தளம் (World Ocean Floor Map) Learn about the diverse ecosystem and the remarkable contributions of Maire Tharp. | அட்லாண்டிக் கடல் வரைபடம் - https://bookday.in/

உலகப் பெருங்கடல் தளம் – ஏற்காடு இளங்கோ

  உலக வரைபடம் என்பது பூமியின் அனைத்து மேற்பரப்பின் வரைபடமாகும். இதில் அனைத்து கண்டங்கள், நாடுகள், பீடபூமிகள், மலைகள், பாலைவனங்கள் போன்ற இயற்கை அம்சங்களும் இடம் பெற்றுள்ளன. உலக வரைபடத்தில் பெருங்கடல்களும் இடம் பெற்றுள்ளன. ஆனால் கடலடி நிலப்பரப்பு எப்படிப்பட்டது என்று…