பேசும் புத்தகம் | *முள்வேலி பந்தம்* | வாசித்தவர்: பாமதி நாராயணன் (Ss69)

பேசும் புத்தகம் | *முள்வேலி பந்தம்* | வாசித்தவர்: பாமதி நாராயணன் (Ss69)

சிறுகதையின் பெயர்: முள்வேலி பந்தம் புத்தகம் : ஆசிரியர் : வாசித்தவர்: பாமதி நாராயணன்(Ss69)   [poll id="163"]   இந்த சிறுகதை, பேசும் புத்தகம் வாசிப்பு போட்டிக்காக அனுப்பபட்டது. மறக்காமல் தங்கள் கருதுக்களை பகிர்ந்திடுங்கள்.