பெயர் சொல்லும் பறவை 17 – காட்டுப் பஞ்சுருட்டான் (Blue-bearded Bee-eater) | முனைவர். வெ. கிருபாநந்தினி

காட்டுப் பஞ்சுருட்டான் மலை பகுதிகளுக்கு சுற்றுலா செல்லும் பொழுது ஒவ்வொரு கடைகளிலும் நாம் “சுத்தமான மலை தேன் கிடைக்குமா”? என்று விசாரிக்கிறோம் அல்லது நம் வீட்டில் கை…

Read More