தொடர் 24: சமகால சுற்றுசூழல் சவால்கள் – முனைவர். பா. ராம் மனோகர்

சூழல் மீட்பும், விவசாயம், மீன்வள உணவு பாதுகாப்பும்! உலகம் முழுவதும்,1970 ஆம் ஆண்டுகளின் துவக்கத்தில் சுற்றுசூழல் பாதிப்புகளினால், இயற்கை சேதம் அடைந்து வருகிறது என்ற உண்மையினை அறிவியல்…

Read More