கானல் நீர் கவிதை – பேரா. எ. பாவலன்

அந்த உலகம் அவ்வளவு அழகாக இருந்தது. எனக்கானவற்றை நானே உருவாக்கிக் கொள்கிறேன். ஒருநாளும் அந்த வாழ்க்கையை நான் வெறுக்கவில்லை. அச்சம் பயம் கிஞ்சித்த அளவேனும் இல்லை. எனக்கு…

Read More