நூல் அறிமுகம்: இயற்கை விவசாயப் புரட்சி (ORGANIC REVOLUTION) கியூபாவில் 1990இலிருந்து விவசாயத்தில் நடைபெற்ற மாற்றங்கள் – கு. செந்தமிழ் செல்வன்

“இயற்கை விவசாயம் தற்போது வலுவான சர்வதேச இயக்கமாக அங்கீகாரம் பெற்றுள்ளது. தொழில்துறை விவசாய (industrial agriculture) மாதிரியின் விளைவாக ஏற்படும் கடுமையான சுற்றுச்சூழல் பிரச்சினைகள் குறித்து உலகெங்கிலும்…

Read More