பாசிச பாரதமா?….. ஓர் இசைப் பாடல் – ஹரிஷ்

பாரதமா இது பாசிசமா !! கல்வி நாடா இது காவி நாடா ஏழை சோத்துக்கு ஏங்குது ஒருபுறம் ஏகாதிபத்தியம் ஓங்குது மறுபுறம் பாரதமா இது பாசிசமா !!…

Read More