ச. பாரதி பிரகாஷ் கவிதைகள்

புத்தரும் மற்றொரு புத்தரும் 1. தலைசாய்ந்து பார்க்கும் புத்தரைப் பார்த்து யாவரும் ஆசைப்படுகின்றனர்…. புத்தர் ஆசைப்படவும் கற்றுக் கொடுக்கிறார். 2. தலைக்கு மேலே விளக்கு எரியும் புத்தருக்கு…

Read More